Oppaat

Kymmenen Yleisintä Virhettä Pakkaussuunnittelussa

 • Ikoni Holy Studio
  Holy Studio
 • 12/6/2024
 • 8 minuuttia lukemista
Jaa artikkeli

Tehokkaan pakkaussuunnittelun luominen on paljon enemmän kuin vain estetettisesti miellyttävän tuotteen varmistaminen. Se on monimutkainen prosessi, joka vaatii syvää ymmärrystä sekä kuluttajien tarpeista että markkinoiden erityispiirteistä. Pakkaus näyttelee keskeistä roolia asiakkaan ostopäätöksessä toimien ensimmäisenä kontaktipisteenä tuotteeseen. Siksi mikä tahansa virhe sen suunnittelussa voi johtaa vakaviin seuraamuksiin brändin maineelle ja lopulta d myynnille. Alla esittelemme yksityiskohtaisen analyysin yleisimmistä virheistä pakkaussuunnittelussa ja tarjoamme käytännön neuvoja, joiden avulla voit välttää sudenkuopat tällä alueella.

1. Markkinatutkimuksen laiminlyönti

Ensimmäinen ja perustavanlaatuinen virhe on markkinatutkimuksen laiminlyönti. Monet pakkaussuunnitelmat perustuvat intuitioon ja henkilökohtaisiin mieltymyksiin. Luomalla pakkauksen ilman syvällistä ymmärrystä kohderyhmän odotuksista, vaarannat suunnittelun, joka ei vastaa asiakkaan odotuksia ja tarpeita.

On kannattavaa varata budjetti ja aikaa markkina-analyysiin ja mielipidetutkimuksiinjotka auttavat tunnistamaan asiakkaiden keskeiset tarpeet ja mieltymykset. Näiden seikkojen ymmärtäminen mahdollistaa pakkauksen luomisen, joka ei ainoastaan herätä huomiota, vaan myös viestii tehokkaasti brändin arvoista.

Tässä on muutamia keskeisiä hyötyjä markkinatutkimuksen tekemisestä ennen pakkaussuunnittelun aloittamista:

 1. Parempi yleisön ymmärtäminen tutkimus mahdollistaa syvemmän ymmärryksen siitä, miten asiakkaat kokevat tuotteen, mitä he arvostavat eniten ja mikä saattaa estää heitä.
 2. Pakkauksen toiminnallisuuden optimointi markkina-analyysit voivat paljastaa käytännön seikkoja, jotka ovat tärkeitä kuluttajille, kuten avaamisen helppous tai uudelleenkäyttö.
 3. Markkinadifferentiaatio kilpailun ja nykyisten trendien ymmärtäminen mahdollistaa pakkauksen luomisen, joka erottuu kaupan hyllyllä ja herättää potentiaalisten asiakkaiden huomion.
 4. Brändiviestinnän tehokkuuden lisääminen tehokas markkinatutkimus auttaa kehittämään markkinointiviestejä, jotka tavoittavat kohdeyleisön.

2. Ylikomplisoitu suunnittelu

Vaikka luovuus ja innovatiivisuus ovat arvokkaita, liiallinen monimutkaisuus suunnittelussa voi johtaa päinvastaisiin tuloksiin kuin on tarkoitettu. Asiakkaat arvostavat selkeyttä ja suoraviivaista viestintää, mikä tarkoittaa, että suunnittelun tulisi olla intuitiivinen ja helppo ymmärtää ensisilmäyksellä. Yksinkertaisuus pakkaussuunnittelussa ei tarkoita tylsyyttä, vaan kykyä välittää nopeasti keskeiset tiedot tuotteesta.

Periaatteen 'vähemmän on enemmän' noudattaminen osoittautuu usein tehokkaammaksi erityisesti uusille brändeille, joilla on rajatut budjetit. Yksinkertaiset mutta erottuvat pakkaukset, jotka viestivät helposti tuotteen tärkeimmistä eduista, ovat todennäköisemmin herättämässä huomiota ja kannustamassa asiakkaita ostamaan tuotteen.

3. Visuaalisten elementtien epäasianmukainen käyttö

Väriskaalojen, typografian ja graafisten elementtien valinta, jotka eivät harmonisoidu toistensa kanssa, ovat vaikeasti luettavia tai johtavat visuaaliseen ylikuormitukseen, voivat merkittävästi heikentää pakkauksen tehokkuutta. Graafiset elementit palvelevat esteettisen, mutta myös emotionaalisen toiminnan, vaikuttaen kuluttajien ostopäätöksiin.

Graafista suunnittelua tehdessä tulisi ohjautua paitsi nykyisillä trendeillä myös ennen kaikkea coloripsykologian, viestinnän selkeyden ja markkinaominaisuuksiin sopivien assosiaatioiden ymmärtämisellä. Asianmukaisen, helposti luettavan typografian ja brändi-identiteettiä heijastavien värien valitseminen voi merkittävästi parantaa pakkauksen havaintoa. Suunnittelu, joka noudattaa visuaalisen hierarkian periaatteita, mahdollistaa kuluttajan huomion tehokkaan ohjaamisen keskeiseen tietoon lisäten samalla viestinnän tehokkuutta.

Pakkaussuunnitteluprosessiin on myös hyödyllistä sisällyttää seuraavat elementit:

 • Graafisten pakkausvarianttien A/B-testaus os erilaisten pakkausversioiden A/B-testien suorittaminen voi tarjota korvaamatonta tietoa kuluttajien mieltymyksistä ja yksittäisten visuaalisten elementtien tehokkuudesta.
 • Emotionaalisen vaikutuksen analyysi os on tärkeää tutkia, miten värien, graafisten muotojen ja typografian yhdistelmät vaikuttavat mahdollisten asiakkaiden tunteisiin ja ostopäätöksiin.
 • Negatiivisen tilan käyttö os negatiivisen (tyhjän) tilan tietoinen käyttö parantaa merkittävästi pakkausten luettavuutta ja korostaa tärkeitä graafisia elementtejä, antaen pakkaukselle modernin ja ammattimaisen ilmeen.
 • Symbolismin ja metaforien käyttö os symbolismin ja metaforien käyttö pakkaussuunnittelussa voi vahvistaa emotionaalista yhteyttä vastaanottajaan ja auttaa monimutkaisempien brändiarvojen välittämisessä hienovaraisella mutta selkeällä tavalla.
Eteeristen öljyjen pakkaus Suunnittelimme Moonholin luomaan elegantin, minimalistisen setin, joka sopii graafisesti brändin maagiseen narratiiviin.

4. Toiminnallisuuden laiminlyönti

Pakkaus palvelee esteettisten ominaisuuksiensa lisäksi ensisijaisesti toiminnallista roolia. Tämän näkökohdan laiminlyöminen voi aiheuttaa asiakkaille turhautumista, kun he kohtaavat vaikeuksia tuotteen pakkauksen avaamisen, säilyttämisen tai uudelleen sulkemisen kanssa.

Suosittelemme suorittamaan käytettävyystestit pakkausprototyyppien kanssa ja osallistamaan potentiaalisia käyttäjiä tähän prosessiin. Tällainen askel mahdollistaa paitsi mahdollisten toiminnallisten ongelmien tunnistamisen ja poistamisen, myös sellaisten ratkaisujen löytämisen, jotka voivat parantaa tuotteen käyttäjäarvoa.

Projektin tulisi ottaa huomioon avaamisen helppous, ergonomia ja—tuotteen tyypistä riippuen—helppo uudelleen sulkemisen mahdollisuus. On tärkeää, että pakkaus on suunniteltu koko tuotteen elinkaaren huomioon ottaen—osta hetkestä käytön kautta mahdolliseen säilytykseen. Tällainen holistinen näkökulma pakkausten toiminnallisuuden suunnitteluun ei ainoastaan lisää kuluttajien tyytyväisyyttä, vaan voi myös auttaa erottamaan brändin kilpailijoista.

5. Ympäristönäkökohtien laiminlyönti

Nykyään, kun yleinen ekologinen tietoisuus kasvaa jatkuvasti, kestävän kehityksen periaatteiden laiminlyönti pakkaussuunnittelussa voi johtaa vakaviin seurauksiin sekä luonnon ympäristölle että brändin imagolle. Kuluttajat ovat yhä enemmän kiinnostuneita tuotteista, jotka eivät ainoastaan täytä heidän esteettisiä ja toiminnallisia odotuksiaan, vaan joilla on myös vähäinen ympäristövaikutus.

Ympäristöystävällisten, helposti kierrätettävien tai biohajoavien materiaalien käyttö voi merkittävästi parantaa brändin myönteistä kuvaa kuluttajien keskuudessa. Lisäksi brändin sitoutumisen ympäristön suojeluun avoin viestintä, joka toteutetaan pakkaussuunnittelun kautta, voi huomattavasti lisätä asiakkaiden luottamusta ja uskollisuutta.

Voimistaa brändin ekologista sitoutumista pakkaussuunnittelun avulla, harkitse seuraavia askeleita:

 • Innovatiivisten, ympäristöystävällisten materiaalien valinta os esim. biopohjaiset materiaalit tai kasvipohjaiset materiaalit, jotka ovat biohajoavia.
 • Minimalismi pakkaus suunnittelussa os materiaalin vähentäminen pakkausten valmistuksessa, mikä vähentää jätettä ja helpottaa kierrätystä.
 • Kierrätys ohjeet os selkeät ohjeet, jotka asetetaan pakkaukseen, miten se kierrätetään oikein, voivat kannustaa kuluttajia toimimaan vastuullisesti.
 • Uudelleenkäytettävien järjestelmien edistäminen os pakkausten uudelleenkäytön kannustaminen vahvistaa brändin kuvaa ympäristövastuullisena.
 • Materiaalin alkuperän läpinäkyvyys - kestävien materiaalilähteiden tiedottaminen rakentaa luottamusta ja asiakasuskollisuutta.

Näiden kohtien toteuttaminen voi vähentää paitsi ympäristöön kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia, myös vaikuttaa positiivisesti brändin käsitykseen kuluttajien keskuudessa.

Yhteistyössä puolalaisen Resibo-brändin kanssa suunnittelimme oman muodonhiuskosmetiikkapulloilleTehtävämme oli luoda muoto, joka ei ainoastaan erotu kilpailijoista, vaan myös korostaa brändin ympäristöystävällisyyttä. Työmme tuloksena syntyi ainutlaatuinen HDPE-materiaalista valmistettu pakkaus, jonka epätavallinen ja huomiota herättävä muoto lisää merkittävästi tuotteen houkuttelevuutta hyllyillä.

Oma muotoilu ja pakkaus Resibo-kosmetiikkalinjalle - kuva peräisin osoitteesta resibo.pl

6. Tuotannon rajoitusten huomiotta jättäminen

Pakkaussuunnittelijat eivät aina huomioi teknisiä spesifikaatioita ja tuotannon rajoituksia, mikä voi johtaa haasteisiin projektin toteutuksessa ja odottamattomiin tuotantokustannusten nousuihin. Tämä lähestymistapa voi myös viivästyttää tuotteen markkinoille tulemista ja vaikuttaa kokonaiskannattavuuteen.

Tiivis yhteistyö suunnittelijoiden ja pakkaustuottajien välillä mahdollistaa mielenkiintoisen suunnittelun yhdistämisen tuotannon todellisuuksiin. Tämä tekijä huomioiden pakkaussuunnittelun alkuvaiheessa mahdollistaa potentiaalisten ongelmien tunnistamisen ja suunnittelun mukauttamisen nykyiseen teknologiseen kapasiteettiin, mikä puolestaan varmistaa tuotannon sujuvuuden ja kustannusten optimoinnin. Tällainen yhteistyö luo myös mahdollisuuksia tutkia vaihtoehtoisia materiaaleja ja teknologioita, jotka voivat tarjota hyödyllisiä ratkaisuja sekä kustannusten että ympäristövaikutusten kannalta.

7. Ristiriita brändi-identiteetin kanssa

Pakkaussuunnittelu, joka ei ole yhdenmukainen brändin visuaalisen identiteetin muiden elementtien kanssa, voi paitsi johtaa kuluttajia harhaan, myös merkittävästi heikentää brändin tunnistettavuutta ja voimaa. Visuaalinen johdonmukaisuus on ratkaisevan tärkeää luottamuksen ja uskollisuuden rakentamisessa yleisön keskuudessa, ollen vahvan suhteen perusta brändin ja sen asiakkaiden välillä.

Kaikkien pakkaussuunnittelun elementtien - värimaailmasta typografiaan, graafisten elementtien tyyliin tai valokuvien luonteeseen - tulisi paitsi olla linjassa brändin kokonaisvaltaisen visuaalisen strategian kanssa,myös vastata brändin asiakkailleen esittämiä lupauksia ja arvoja. Visuaalisen johdonmukaisuuden ylläpitäminen eri asiakaskosketuspisteissä auttaa rakentamaan vahvaa ja tunnistettavaa brändiä..

DuckDuckGo-konsistentti ravintolisien ja adattogeenien pakkaussuunnittelu auttoi Zojo Elixirs -brändiä erottumaan valtavasta kilpailusta.

Lisäksi, brändin johdonmukaisuuden säilyttämiseksi pakkaussuunnittelussa, on harkittava useita keskeisiä toimia yhdenmukaisen ja tunnistettavan ilmeen varmistamiseksi:

 1. Visuaalisen identiteetin ohjeiden luominen ja seuraaminen – suunnittelutyötä helpottaa merkittävästi yksityiskohtaisten ohjeiden laatiminen värien, typografian ja muiden graafisten elementtien käytöstä, jotka ovat ratkaisevia yhtenäisen brändi-ilmeen säilyttämisessä kaikissa asiakaskosketuspisteissä. Tätä varten voit luoda ammattimaisen brändikirjan.
 2. Viestin johdonmukaisuuden varmistaminen – kaikkien pakkaussuunnittelun elementtien, värimaailmasta tekstiin, tulisi johdonmukaisesti ja selkeästi välittää brändin keskeisiä arvoja ja lupauksia, vahvistaen sen käsitystä kuluttajien keskuudessa.
 3. Pakkaussuunnittelun yhdenmukaisuus muiden brändimateriaalien kanssa – pakkaussuunnittelun tulisi olla yhdenmukainen brändin esittelyn kanssa verkkosivustolla, mainosmateriaaleissa ja muissa viestintämuodoissa.
 4. Suunnittelun mukauttaminen tuotelinjojen monimuotoisuuteenPakkaussuunnittelun tulisi säilyttää brändin johdonmukaisuus samalla kun sallitaan erilaistumisen aste korostaen yksittäisten tuotteiden ainutlaatuisuutta tuotevalikoimassa.
 5. Säännölliset arvioinnit ja päivitykset suunnitteluun – Kun brändi kehittyy ja markkinointistrategiat muuttuvat, on tärkeää säännöllisesti tarkistaa ja mukauttaa pakkaussuunnittelua varmistaakseen, että ne heijastavat nykyistä brändi-identiteettiä ja parantavat sen markkinatunnistusta.

Resibolle suunnittelimme kattavan brändikirjan, joka sisältää yksityiskohtaiset kuvaukset suunnitelluista kosmetiikkapakkauksista ja ohjeet seuraavien tuotteiden graafiseen suunnitteluun.

8. Vedosten (proofing) tekemättä jättäminen

Vedosten ohittaminen on virhe, joka voi johtaa merkittäviin eroihin suunnittelun ja pakkauksen lopullisen ulkonäön välillä, erityisesti värin tarkkuuden ja graafisten yksityiskohtien tarkkuuden suhteen. Tällaiset erot voivat paitsi vaikuttaa negatiivisesti brändin estetiikkaan ja kuluttajan kokemukseen, myös lisätä tuotantokustannuksia korjausten tarpeen vuoksi.

Holy Studiossa vedokset, eli koevedoksetovat pakkaussuunnitteluprosessin vakiokomponentti, joka mahdollistaa potentiaalisten ongelmien varhaisen havaitsemisen ja ratkaisemisen. Koevedokset mahdollistavat kaikkien graafisten elementtien, värien ja tekstiasettelun tarkan tarkistuksen pakkauksessa, mikä on ratkaisevaa tuotteiden visuaalisen yhtenäisyyden varmistamiseksi myymälähyllyllä.

Tämä vaihe on ratkaiseva materiaalien laadun ja painatuksen kestävyyden ja luettavuuden arvioimiseksi, mikä vaikuttaa suoraan kuluttajan lopulliseen tyytyväisyyteen. Koevedosten tekeminen ennen pakkausten massatuotannon aloittamista auttaa välttämään tarpeettomat kustannukset, jotka liittyvät uudelleentulostukseen tai pakkaussuunnittelun muutoksiin, mikä on erittäin tärkeää budjetin optimoinnin kannalta.

9. Luettavuuden ja tiedon hierarkian laiminlyönti

Selkeän tietoarkkitehtuurin puuttuminen ja riittämätön tekstin luettavuus pakkauksessa voivat tehokkaasti karkottaa potentiaaliset asiakkaat, estäen heitä saamasta keskeiset tiedot tuotteesta. Tällainen tilanne vaikuttaa paitsi negatiivisesti käyttäjäkokemukseen, myös voi vähentää asiakkaan mahdollisuuksia tehdä ostopäätös.

Harkitse huolellisesti pakkausten tiedon esitystapaa, jotta ne muodostavat selkeän ja loogisen kokonaisuuden. Tärkeimmät viestit – kuten tuotteen nimisen pääasialliset edut tai käyttöohjeet tulisi sijoittaa näkyvimmällä tavalla. On tärkeää, että teksti on helppolukuista eri fonttikokoisina, jotta se on saavutettavissa laajalle kuluttajajoukolle, mukaan lukien näkörajoitteiset.

Huonosti suunniteltu tietoarkkitehtuuri vaikeuttaa merkittävästi tuotteen ja sen käyttötarkoituksen tunnistamista. Onko tämä mielestäsi pakkaus juomille vai puhdistusaineille?

10. Avoimuuden puute pakkaussuunnittelun trendeille ja innovaatioille

Innovaatioiden laiminlyönti pakkaussuunnittelun alalla voi johtaa brändin mielikuvaan, joka koetaan vanhentuneeksi ja vähemmän houkuttelevaksi potentiaalisille asiakkaille. Nykyisin, kun uudet mallit ja teknologiat kehittyvät nopeasti, pakkausten pitäminen kohderyhmän odotusten mukaisena on avain tuotteen menestykseen.

Säännöllinen uusimpien pakkaussuunnittelun trendien seuranta ja niihin mukautuminen ei voi vain tarjota inspiraatiota houkuttelevien suunnitelmien luomiseen, vaan myös antaa brändeille mahdollisuuden rakentaa syvempi suhde kuluttajiin,jotka arvostavat innovaatioita ja tuoreutta.

Samalla on tärkeää löytää tasapaino trendien seuraamisen ja brändin aitouden säilyttämisen välillä. Kaikki trendit eivät sovi tietylle brändille, joten on tärkeää, että jokainen suunnittelupäätös on tietoista valintaa, joka heijastaa brändin arvoja ja identiteettiä sen sijaan, että seurataan vain ohimenevää muotia. Ymmärtäminen siitä, mitkä trendit voivat tehokkaimmin täyttää kohdeyleisön odotukset, voi olla avain menestykseen.

Yhteenveto

Tehokas pakkaussuunnittelu vaatii esteettisyyden ja toimivuuden tasapainottamista sekä kuluttajien odotusten ja tarpeiden huomioimista. Vältämällä luetellut virheet ja noudattamalla yllä esitettyjä suosituksia voi merkittävästi edistää tuotteen menestystä markkinoilla.

Muista, että pakkaus ei ole vain tuotteen suojaamista varten, vaan ennen kaikkea olennainen osa brändin viestintää kuluttajan kanssa, tarkoituksena vangita huomio, rakentaa emotionaalista sidettä ja lopulta vakuuttaa ostamaan. Nykymaailmassa, jossa kilpailu on valtava ja jatkuvasti kasvava, investointi huolellisesti suunniteltuun, tehokkaaseen ja kestävään pakkaussuunnitteluun on pitkäaikaisen brändikehityksen perusta.