Průvodci

Co je Rebranding a Jak Provést Změnu? Praktické Tipy pro Změnu Firemního Obrázku

 • Ikona Holy Studio
  Holy Studio
 • 27/3/2024
 • 14 minut čtení
Sdílet článek

Rebranding je klíčový okamžik v životě jakékoli značky, definující přechod od zavedené identity k obnovenému, často dynamičtějšímu obrazu. Tento proces změny není omezen pouze na estetiku—zahrnuje strategii značky, komunikaci a dokonce směr vývoje produktů a služeb. Úspěšné provedení rebrandingu vyžaduje hluboké pochopení vlastní společnosti, její cílové skupiny a trhu. V tomto příspěvku poskytneme praktické tipy a probereme fáze, které pomohou provést změnu image společnosti. Cílem není pouze osvěžit značku, ale také posílit její tržní pozici a zlepšit vnímání stávajícími a potenciálními zákazníky.

Proč byste měli zvážit rebranding?

Rozhodnutí pro rebranding často vychází z potřeby přizpůsobit se vyvíjejícím se očekáváním trhu a snahy vyniknout mezi konkurencí. Je to strategický krok zaměřený nejen na osvěžení obrazu, ale také na zvýšení atraktivity pro stávající a potenciální zákazníky, což může významně ovlivnit vnímání značky.

Co je rebranding a jaké jsou jeho cíle? Osvěžit obraz nebo ne?

Rebranding není jen vizuální změna loga nebo barevného schématu, ale především strategie obnovy značky, která se dotýká jejích klíčových aspektů: od komunikace a pozicování po sortiment produktů nebo služeb. Jeho hlavním cílem je redefinice značky v reakci na vývoj trhu, změny spotřebitelských preferencí a potřebu odlišit se od konkurence. Na rozdíl od faceliftu, který se zaměřuje na povrchová estetická vylepšení, rebranding zasáhne hlubší vrstvy značky, přičemž nabízí nový pohled na její hodnoty, poslání a strategické cíle.

Rebranding versus facelift – klíčové rozdíly

 • Rebranding:
  • Změna se dotýká srdce značky, její strategie, komunikace a toho, jak je vnímána publikem.
  • Cílem není pouze osvěžit, ale kompletně transformovat značku, což zahrnuje významné interní a externí kroky.
  • Je to proces, který může trvat čas, ale výsledkem bude trvalá změna ve vnímání značky.
 • Facelift:
  • Zaměřuje se na aktualizaci vizuálních prvků, jako je logo, bez hluboké změny strategie nebo pozicování.
  • Slouží k osvěžení obrazu, aby lépe odpovídal současným trendům, aniž by významně ovlivnil vnímání značky.
  • Je rychlejší a méně komplikovaný než rebranding, často prováděný v reakci na menší potřeby aktualizace.

V procesu rebrandingu se značka transformuje, aby lépe vyhověla moderním výzvám a očekáváním, a nabízí spotřebitelům nejen změněný obraz, ale především obnovenou hodnotu a význam existence společnosti.

Z jakých důvodů se společnosti rozhodují změnit image značky?

Společnosti se rozhodují změnit svůj obraz z různých důvodů, které jsou obvykle úzce spjaty s jejich strategickými cíli a potřebou přizpůsobit se měnícímu se tržnímu prostředí. Rebranding je dlouhodobý proces, který může přinést osvěžení image společnosti a otevřít nové příležitosti pro její rozvoj. Níže uvádíme klíčové motivy, které vedou organizace k tomuto důležitému rozhodnutí.

 1. Potřeba osvěžit image společnosti - Jak značka stárne, její image může zastarat. Osvěžení image společnosti umožňuje znovu se zaujmout zájem o značku, jak mezi současnými, tak potenciálními zákazníky.
 2. Změna obchodní strategie - Zavedení nové strategie často vyžaduje změnu image, aby lépe odrážela změněné cíle a směřování činností společnosti v rámci rebrandingu značky.
 3. Reakce na změny na trhu - Změny v preferencích spotřebitelů, intenzivní konkurence nebo vývoj trhu mohou vyžadovat rebranding, aby byla značka konkurenceschopná a aktuální.
 4. Zlepšení vnímání značky - Rebranding může pomoci při obnovení důvěry spotřebitelů po potenciálních krizích image nebo negativních spojeních se značkou.
 5. Expanze na nové trhy - Vstup na nové geografické trhy nebo produktové segmenty může vyžadovat úpravu image značky, aby lépe vyhovovala očekáváním nové cílové skupiny.

Na závěr, rozhodnutí podstoupit rebranding není bráno na lehkou váhu. Je to strategická volba zaměřená na osvěžení image společnosti a přizpůsobení se novým výzvám a příležitostem, které s sebou přináší měnící se svět.

Jak rebranding ovlivňuje vnímání značky spotřebiteli?

Rebranding má významný dopad na to, jak je značka vnímána spotřebiteli. Hlavním cílem rebrandingu není pouze osvěžit vizuální identitu značky, ale také zlepšit image produktu či služby. Je to strategický proces, který umožňuje společnostem lépe se sladit s očekáváním a potřebami jejich cílového publika.

 • Změna vizuální identity značky může vést k okamžité změně v tom, jak je značka vnímána spotřebiteli. Čerstvá, moderní vizuální prezentace může zvýšit zájem o značku a přitáhnout nové zákazníky.
 • Zlepšení image produktu nebo služby díky rebrandingu často vede k pozitivnímu přijetí změn spotřebiteli. Správně komunikované změny mohou zdůraznit inovace a přizpůsobení se aktuálním trendům, což následně buduje pozitivní asociace.
 • Zvýraznění nových nebo změněných vlastností značky může obnovit zájem a loajalitu mezi stávajícími zákazníky. Rebranding umožňuje předefinovat a zdůraznit klíčové hodnoty a silné stránky značky v očích příjemců.

Když je rebranding dobře naplánován a realizován s ohledem na očekávání spotřebitelů, může významně vylepšit vnímání značky. Osvěžením vizuální identity, zvýrazněním hodnot produktů nebo služeb a jasnou komunikací změněných vlastností značky mohou společnosti vytvořit silnější, pozitivní asociace v myslích spotřebitelů.

Jak provést úspěšný rebranding?

Provedení úspěšného rebrandingu vyžaduje strategické plánování a precizní realizaci. Je to proces, který by měl být prováděn s dlouhodobými výhodami pro značku, při zohlednění fází od konceptu po realizaci, výběr vhodného studia pro branding a zajištění konzistence obrazu.

Fáze rebrandingu: od konceptu po realizaci

Rebranding je složitý proces, který vyžaduje pečlivé promyšlení a strategický přístup. Neomezuje se pouze na změnu loga nebo vizuální identity – jedná se o hlubokou transformaci značky zaměřenou na osvěžení jejího obrazu a přizpůsobení se aktuálním i budoucím potřebám trhu. Níže představujeme klíčové fáze, které musí být splněny, aby byl rebranding úspěšný.

 1. Analýza a plánování - V této fázi je zásadní pochopit, proč je rebranding potřebný a jaké cíle má dosáhnout. Analýza současného obrazu značky, její tržní pozice a očekávání cílové skupiny umožňuje stanovit rozsah nezbytných změn.
 2. Strategie rebrandingu - Vypracování strategie zahrnuje definování toho, co přesně je potřeba změnit a jak. Toto je fáze, ve které jsou definovány nové poslání, vize a základní hodnoty značky. Rebranding není jen o změně, ale o promyšlené evoluci značky.
 3. Navrhování vizuální identity - Logo a vizuální identita jsou klíčové prvky, které je třeba v rámci rebrandingu aktualizovat. Tato fáze zahrnuje vytvoření nových vizuálních aspektů značky, které odrážejí její aktualizovaný obraz a hodnoty.
 4. Zavádění změn - Po vypracování strategie a vizuálních prvků následuje fáze implementace. Zahrnuje aktualizaci všech marketingových materiálů, webu a dalších kontaktních bodů se zákazníkem.
 5. Komunikace změn - Je nezbytné účinně komunikovat rebranding jak uvnitř firmy, tak navenek. Informování o změnách, jejich důvodech a výhodách pro zákazníky a partnery je klíčové pro úspěch procesu.

Rebranding je proces zaměřený na osvěžení značky a budování silnější a aktuálnější pozice na trhu. Pečlivým prošitím všech fází od konceptu po implementaci je možné dosáhnout trvalých změn, které pozitivně ovlivní vnímání značky současnými a budoucími zákazníky.

Výběr brandingového studia a úspěch rebrandingu

Při výběru brandingového studia pro provedení rebrandingu je důležité klást důraz na zkušenosti a portfolio dokončených projektů. Proto se v našem studiu, které má na kontě mnoho úspěšných projektů změny vizuální identity, snažíme kombinovat profesionalitu s kreativním přístupem. Pokud jste zvědaví na změny, které jsme zavedli pro jiné značky, doporučuji vám podívat se na naše minulé projekty. Jsou nejlepším důkazem naší schopnosti proměnit koncepty ve skutečné úspěchy na trhu.

Konzistence značkového obrazu jako cíl rebrandingu

Jedním z hlavních cílů rebrandingu je dosažení konzistence značkového obrazu, což umožňuje silnější a harmoničtější komunikaci jejích hodnot a poselství. Cílem rebrandingu je dosáhnout zákazníků s novou, sjednocenou vizí, což je klíčové pro budování důvěry a loajality. Konzistentní obraz usnadňuje spotřebitelům identifikaci značky na nasyceném trhu, což posiluje její pozici a rozpoznatelnost.

Nadcházející rebranding zahrnuje nejen zavedení nových vizuálních prvků, ale také zajištění, že všechny kontaktní body se zákazníkem - od webu po marketingové materiály - jsou spojité. Tento strategický přístup k rebrandingu umožňuje značkám účinně komunikovat s cílovou skupinou, předávat jasné a konzistentní zprávy, které odrážejí aktuální cíle a hodnoty společnosti.

Rebranding značky často začíná změnou loga, což je významný krok při osvěžení jejího obrazu a komunikace.

Proč je logo klíčovým prvkem obrazu společnosti?

Logo je vizitka společnosti, hraje klíčovou roli v procesu budování jejího obrazu a postavení na trhu. Zavedením nového loga jako součásti budoucího rebrandingu má značka příležitost osvěžit svou přítomnost a posílit rozpoznatelnost mezi publikum. Je to první prvek, se kterým se zákazníci setkávají, a hraje ústřední roli ve vizuální komunikaci a emocionálním spojení se značkou.

Logo signalizuje zákazníkům, co mohou očekávat od produktů nebo služeb společnosti, a současně odráží její hodnoty a poslání. Jako jeden z nejrozpoznatelnějších prvků značky na trhu má významný dopad na první dojem, který společnost udělá na potenciální zákazníky. Proto je jeho správný návrh a implementace klíčová pro úspěch rebrandingu.

Dobře navržené logo pomáhá budovat důvěru a loajalitu mezi zákazníky, což je zásadní pro dlouhodobý úspěch značky. Jedná se o základní kámen v procesu budování soudržného firemního obrazu, usnadňující efektivní komunikaci s trhem a odlišení se od konkurence. V kontextu nadcházejícího rebrandingu mají společnosti zavedením nového loga šanci začít novou kapitolu ve své historii, zdůrazňující jejich evoluci a přizpůsobení se měnícímu se světu.

Jak navrhnout nové logo, které odráží podstatu značky?

Navrhnutí nového loga, které věrně odráží podstatu značky, je nezbytnou součástí procesu rebrandingu. Stojí za to projít si rebranding s cílem, aby nové logo neslo hlubší význam, reflektující jak poslání, vizi, tak i hodnoty společnosti. Zde jsou některé klíčové kroky, které vám pomohou dosáhnout tohoto cíle:

 • Pochopení podstaty značky: Než společnost změní své logo, musí důkladně pochopit, co chce jeho prostřednictvím sdělit. Podstata značky je základem, na kterém by mělo logo být postaveno.
 • Průzkum trhu a konkurence: Rebranding není jen o interní změně, ale také o umístění společnosti na trhu. Analýza, jak se vizuálně prezentují značky v oboru, může poskytnout cenné vodítka.
 • Spolupráce s profesionályNávrh loga je úkolem pro odborníky. Najmutím zkušených designérů je zajištěno, že konečné logo bude nejen esteticky přitažlivé, ale také funkční.

Rebranding je spojen s odvážným krokem vpřed a změna loga je jeho vizuálním vyjádřením. Nové logo, vzniklé důkladně promyšleným návrhovým procesem, může významně přispět k obnově a posílení obrazu značky na trhu. Když je správně navrženo, stává se silným nástrojem v rukou společnosti, pomáhajícím oslovit širokou veřejnost jasným a konzistentním poselstvím.

Marketingová strategie a komunikace změny v rámci rebrandingu

Účinná marketingová strategie a přesně naplánované marketingové aktivity jsou zásadní pro komunikaci změn v rámci rebrandingu. Oni rozhodují o tom, jak bude nový obraz značky přijat publikum.

Rebrandingové komunikační strategie pro cílovou skupinu

Cílem rebrandingu je osvěžení značky a klíčovým prvkem pro dosažení tohoto cíle je efektivní komunikace změn pro cílovou skupinu. Aby bylo zajištěno, že poselství dojde k publiku a bude pozitivně přijato, je nutné vypracovat komunikační strategii, která zohledňuje jak tradiční, tak digitální kanály. Je důležité informovat zákazníky nejen o vizuálních změnách, ale také o důvodech rebrandingu a výhodách, které jim přinese.

Rebranding je proces změny image, který vyžaduje dobře promyšlené marketingové aktivity. Komunikace by měla být konzistentní a nepřetržitá, počínaje oznámením změn, přes jejich realizaci až po post-rebrandingovou fázi. Je nutné zajistit, aby veškerá komunikace byla jasná a transparentní, což vybudí důvěru a porozumění mezi příjemci. Využití historie značky a zdůraznění jejího vývoje může navíc posílit emoční spojení se zákazníky a přeměnit rebranding na příležitost k prohloubení vztahu se značkou.

Význam sociálních médií v komunikaci rebrandingu

V digitální éře hrají sociální média klíčovou roli v komunikaci nadcházejícího rebrandingu. Jsou neocenitelným marketingovým nástrojem, který umožňuje značkám zapojit se do přímého dialogu s jejich publikem, což nabízí jedinečnou příležitost představit změny image dynamickým a poutavým způsobem. Díky využití platforem sociálních médií mohou značky nejen efektivně informovat o nadcházejících změnách, ale také sbírat zpětnou vazbu a reakce od své komunity, což je zásadní pro úspěch rebrandingu.

Role webových stránek v propagaci image společnosti

Webové stránky hrají klíčovou roli v propagaci image společnosti, představují vizuální a obsahový odraz všech změn, které proběhnou v rámci omlazení značky. Jsou centrem, kde se grafický projev nové identity propojuje s marketingovým poselstvím, čímž vytváří koherentní a promyšlenou prezentaci vaší značky. Díky webovým stránkám mohou potenciál i současní klienti okamžitě zaznamenat změnu image a pochopit směr, kterým značka směřuje.

Aktualizace webových stránek v kontextu omlázení firemní image se neomezuje pouze na grafické aspekty, ale také zahrnuje optimalizaci obsahu pro marketingové účely, která má za cíl lépe komunikovat hodnoty a přesvědčení vaší značky. Proto není úprava webových stránek pouze otázkou estetiky, ale především strategickým krokem, který posiluje tržní pozici značky a napomáhá budovat dlouhodobé vztahy se zákazníky.

Výzvy a úskalí v procesu rebrandingu vaší společnosti

Rebranding vaší společnosti je proces plný možností, ale i výzev, které mohou vést k negativním reakcím na trhu, neočekávaným komplikacím a ztrátě obchodní kontinuality. Porozumění možným úskalím, pečlivá analýza rizik a plánování činností takovým způsobem, který umožní udržet kontinuitu provozu, jsou klíčové pro zajištění, že změna image přinese očekávané přínosy, místo neúmyslných důsledků.

Jak se vyhnout negativním reakcím trhu během rebrandingu?

Vyhnout se negativním reakcím trhu během rebrandingu vyžaduje pečlivě promyšlenou strategii a spolupráci se zkušenou agenturou, která ví, co dělá. Klíčovým prvkem je zde pochopení potřeb a očekávání cílové skupiny, což umožňuje vyvinout marketingové poselství, které rezonuje s hodnotami a preferencemi klientů. Spolupráce s brandingovým studiem nebo s agenturou, která má znalosti o trhu a zkušenosti s realizací rebrandingových kampaní, může zajistit přístup k nejnovějším trendům a marketingovým nástrojům, což významně zvyšuje šance na pozitivní přijetí změn trhem. Správné plánování a realizace rebrandingové strategie, s ohledem jak na kreativní vizi značky, tak na tržní realitu, umožňuje minimalizovat riziko negativních reakcí a využít proces rebrandingu k posílení pozice společnosti.

Analýza rizik: Co by mohlo během změny image selhat?

Během změny image se i dobře naplánovaný budoucí rebranding může setkat s různými riziky, která mohou negativně ovlivnit vnímání značky a její postavení na trhu. Je zásadní provést důkladnou analýzu rizik, aby se identifikovaly potenciální nástrahy a vyvinuly strategie, jak se jim vyhnout. Zde jsou některé příklady toho, co se může pokazit:

 • Nepochopení očekávání cílové skupiny: Ignorování potřeb a preferencí zákazníků může vést k vývoji rebrandingové strategie, která nebude rezonovat s publikem, čímž oslabí, místo aby posílila, image značky.
 • Nekonzistence sděleníNedostatek konzistentního marketingového sdělení napříč různými komunikačními kanály může způsobit zmatek a oslabit vnímání nové image jako soudržné a dobře promyšlené.
 • Příliš radikální změnyNáhlé nebo neočekávané změny v image, které značku odcizují od jejích předchozích hodnot a identity, mohou vést k odporu a nespokojenosti mezi loajálními zákazníky.
 • Ignorování historie značkyPřehlížení prvků, které byly klíčové pro identifikaci značky, může mít za následek ztrátu jedinečného charakteru a zředění toho, co značku na trhu odlišovalo.

Pro minimalizaci těchto rizik je klíčové provést komplexní analýzu před zahájením procesu rebrandingu a vyvinout marketingovou strategii, která zohledňuje jak historii značky, tak očekávání budoucích trendů. Tento přístup umožňuje vyvážení inovace s tradicí, což je nezbytné pro úspěch rebrandingu.

Udržování kontinuity podnikání během změn image

Udržování kontinuity podnikání během změn image je klíčové pro zachování stability firmy a důvěry zákazníků. Při zavádění nových marketingových strategií a změně image je důležité zajistit plynulost operací i komunikace. Marketingové aktivity musí být koordinovány tak, aby zákazník nepocítil žádné přerušení přístupu k produktům nebo službám a přechod k nové image byl pro něj přirozený a bez nejasností. Takový přístup umožňuje nejen efektivní realizaci změn, ale také udržení a posílení tržní pozice značky.

Úspěchy a selhání příkladů rebrandingu na trhu

Zkoumáním příběhů rebrandingu, které skončily úspěchem nebo neúspěchem, můžeme vyvodit důležité závěry o tom, jak změny image ovlivňují značku. Tyto příběhy nás učí, které prvky jsou klíčové pro úspěch rebrandingu a co se může pokazit.

Příklady úspěšných změn image mezi známými značkami

Příklady úspěšných změn log mezi známými značkami ukazují, jak strategicky naplánovaný rebranding může osvěžit image společnosti, zvýšit její rozpoznatelnost a zlepšit vnímání značky ze strany spotřebitelů.

 • Airbnb revolucionalizovalo své logo v roce 2014 zavedením symbolu 'Bélo'. Nové logo, které mělo symbolizovat příslušnost, lásku a důvěru, mělo odrážet globální povahu komunity Airbnb a její otevřenost a pohostinnost. Tato změna byla součástí širšího rebrandingu, který měl lépe odrážet poslání společnosti spojující lidi po celém světě.
 • Přechod od Facebooku – rebranding této platformy se stal široce diskutovaným tématem v prostoru sociálních médií. na Meta v roce 2021 je příkladem společnosti, která změnila své logo a jméno, aby lépe odrážela svou rozšířenou misi a vizi. Tato změna signalizovala přechod od sociální sítě ke stavbě metaverse - integrovaného digitálního světa, který má spojovat různé aspekty online života. Nová vizuální identita měla za cíl zdůraznit tuto evoluci a aspiraci společnosti být lídrem v této nové digitální oblasti.
 • Burger King přešel na nový brand na začátku roku 2021 a vrátil se ke svým kořenům z 60. a 70. let. Nové logo odkazuje na klasický design, zdůrazňující čerstvost a kvalitu nabízených produktů. Tato změna byla součástí širší strategie na oživení značky, která rovněž zahrnovala aktualizaci obalů, zaměstnaneckých uniforem a designu restaurací. Tento návrat ke kořenům měl za cíl posílit spojení značky s její historií a zdůraznit závazek ke kvalitě a pozitivní zákaznické zkušenosti.

Tyto případy ukazují, jak mohou společnosti prostřednictvím promyšlených změn loga a vizuální identity účinně obnovit svou značku, lépe komunikovat své hodnoty a misi a omladit své postavení na trhu.

Co se můžeme naučit z neúspěšných rebrandingů?

Neúspěšné rebrandingy známých značek, jako jsou Pepsi, GAP a MasterCard, poskytují cenné lekce o možných úskalích a chybách, se kterými se společnosti mohou setkat při změně svého image.

V roce 2008 představila Pepsi nové logo, jehož vývoj a implementace stály miliony dolarů. Navzdory úsilí a značným finančním výdajům se tato změna setkala s různorodými reakcemi spotřebitelů a nepřinesla očekávanou obnovu image značky. Klíčovou lekcí zde je pochopení, že vysoké náklady nezaručují úspěch rebrandingu a změny by měly být prováděny s jasně definovaným účelem a pochopením potřeb publik.

GAP se v roce 2010 rozhodl změnit své ikonické logo, což vyvolalo okamžitou a negativní reakci online komunity. Nové logo, které mělo symbolizovat modernost, bylo rychle staženo a společnost se vrátila ke svému klasickému logotypu. Tento příběh ukazuje, jak důležité je zapojit se a naslouchat svým zákazníkům před provedením významných změn image.

MasterCard také prošel procesem rebrandingu, aktualizoval své logo a vizuální identitu. Ačkoli změna nevyvolala tak negativní reakci jako u GAP, přesto zdůraznila nutnost zachování prvků, které jsou spotřebiteli rozpoznávány a oceňovány, i při oživování značky.

Z těchto příkladů se můžeme naučit, že klíčem k efektivnímu rebrandingu není jen estetická aktualizace, ale především hluboké pochopení očekávání a preferencí publika, stejně jako zachování prvků, které jsou podstatné a tvoří dědictví značky. Dále je velmi důležité být otevřený zpětné vazbě a připravený rychle reagovat na potřeby trhu. Takový přístup je klíčovým prvkem procesu změny vizuální identity.

TLDR - co rebranding zahrnuje ve stručnosti

 • Rebranding je komplexní proces změny image značky, který zahrnuje nejen změnu loga, ale také marketingovou strategii, komunikaci a vnímání spotřebitelů.
 • Cílem rebrandingu je osvěžit značku, přizpůsobit ji měnícím se očekáváním trhu a publik a také posílit její postavení na trhu.
 • Klíčovým prvkem úspěšného rebrandingu je pochopení potřeb a preferencí cílové skupiny a zajištění konzistence v komunikaci značky.
 • Výběr správného brandingového studia, které má zkušenosti a schopnost realizovat efektivní změny, je zásadní pro úspěšný rebranding.
 • Sociální média a webové stránky značky hrají klíčovou roli v procesu komunikace změn a propagace nového image.
 • Analýza rizik a hodnocení potenciálních úskalí jsou nezbytné pro zabránění negativní reakci trhu a zajištění kontinuity podnikání během rebrandingu.
 • Případy neúspěšného rebranding, jako jsou Pepsi, GAP nebo MasterCard, poskytují cenné poučení o důležitosti zapojení publika a nutnosti zachovat prvky, které jsou pro značku rozpoznatelné.

Rebranding je složitý proces, který vyžaduje promyšlenou strategii a otevřenost adaptaci, zaměřený na oživení značky a zvýšení její hodnoty v očích publika.