Průvodci

Deset nejčastějších chyb v designu obalů

 • Ikona Holy Studio
  Holy Studio
 • 12/6/2024
 • 9 minut čtení
Sdílet článek

Vytvoření efektivního designu balení je mnohem víc než jen zajištění esteticky příjemného vzhledu produktu. Jedná se o složitý proces, který vyžaduje hluboké porozumění jak potřebám spotřebitelů, tak specifikům trhu. Balení hraje klíčovou roli v zákazníkově rozhodování při nákupu, funguje jako první kontakt s produktem. Proto jakákoliv chyba v jeho designu může mít vážné důsledky pro vnímání značky a nakonec – prodej. Níže představujeme podrobnou analýzu běžných chyb v designu balení a poskytujeme praktické rady, jak se jim vyhnout.

1. Vynechávání průzkumu trhu

První a základní chybou je vynechávání průzkumu trhu. Mnoho designů balení je vytvářeno na základě intuice a osobních preferencí. Vytvořením balení bez hlubokého porozumění očekáváním cílové skupiny riskujete, že vytvoříte design, který nesplňuje potřeby a očekávání zákazníků.

Stojí za to alokovat rozpočet a čas na provedení analýzy trhu a průzkumu názorů,které pomohou identifikovat klíčové potřeby a preference zákazníků. Porozumění těmto aspektům vám umožní vytvořit balení, které nejen přitahuje pozornost, ale také efektivně komunikuje hodnoty značky.

Zde jsou některé klíčové výhody provedení průzkumu trhu před začátkem designu balení:

 1. Lepší porozumění audience – průzkum umožňuje hlubší pochopení, jak zákazníci vnímají produkt, co si cení nejvíce a co je může odradit.
 2. Optimalizace funkčnosti balení – analýzy trhu mohou odhalit praktické aspekty balení, které jsou pro spotřebitele důležité, jako je snadné otevírání nebo opakovaná použitelnost.
 3. Tržní diferenciace – porozumění konkurenci a aktuálním trendům umožní vytvoření balení, které vynikne na regálu obchodu a přitáhne pozornost potenciálních zákazníků.
 4. Zvýšení efektivity komunikace značky – efektivní průzkum trhu pomáhá při vývoji marketingových sdělení, která dosáhnou cílové audience.

2. Překomplikovaný design

I když kreativita a inovace mají svou cenu, nadměrná složitost designu může mít opačný účinek než ten zamýšlený. Zákazníci si cení jasnosti a přímé komunikace, což znamená, že design by měl být intuitivní a snadno pochopitelný na první pohled. Jednoduchost v designu balení nepředstavuje nudu, ale schopnost rychle předat klíčové informace o produktu.

Následování zásady ‚méně je více‘ se často ukazuje jako efektivnější – zejména pro nové značky s omezenými rozpočty. Jednoduché, ale výrazné balení, které snadno komunikuje hlavní výhody produktu, má větší šanci přitáhnout pozornost a povzbudit zákazníky k nákupu.

3. Nevhodné použití vizuálních prvků

Volba barevných schémat, typografie a grafických prvků, které se vzájemně neslučují, jsou těžko čitelné nebo vedou k vizuálnímu přetížení, mohou významně ovlivnit účinnost balení. Grafické prvky neplní jen estetickou, ale i emocionální funkci, ovlivňují rozhodování spotřebitelů při nákupu.

Při návrhu grafiky by se nemělo řídit jen aktuálními trendy, ale především porozuměním psychologii barev, jasnosti sdělení a přiřazení asociací k charakteristikám trhu. Volba vhodné, snadno čitelné typografie a barev, které odrážejí identitu značky, může výrazně zlepšit vnímání balení. Design, který splňuje zásady vizuální hierarchie, umožňuje efektivně nasměrovat pozornost spotřebitele na klíčové informace, a tím zvýšit efektivitu komunikace.

Proces navrhování obalů je také vhodné doplnit těmito prvky:

 • A/B testování grafických variant obalů – provádění A/B testů různých verzí obalů může poskytnout neocenitelné poznatky o preferencích spotřebitelů a účinnosti jednotlivých vizuálních prvků.
 • Analýza emocionálního dopadu – je důležité zkoumat, jak kombinace barev, grafických forem a typografie ovlivňují emoce a nákupní rozhodnutí potenciálních zákazníků.
 • Využití negativního prostoru – vědomé využití negativního (prázdného) prostoru výrazně zlepšuje čitelnost obalu a zvýrazňuje důležité grafické prvky, čímž obal získává moderní a profesionální vzhled.
 • Využití symboliky a metafor – využití symboliky a metafor v návrhu obalů může posílit emocionální spojení s příjemcem a pomoci jasně, avšak subtilním způsobem, komunikovat složitější hodnoty značky.
Balení esenciálního oleje Navrhli jsme Moonholi tak, aby vytvořil elegantní, minimalistickou sadu, která se zároveň graficky hodí do magického příběhu značky.

4. Ignorování funkčnosti

Obal, kromě svých estetických kvalit, především slouží funkční roli. Opomenutí tohoto aspektu může mít za následek frustraci zákazníků, když se setkají s obtížemi při otevírání, skladování nebo opětovném uzavírání obalu produktu.

Doporučujeme provádět testy použitelnosti na prototypech obalů a zahrnout do tohoto procesu potenciální uživatele. Takový krok umožňuje nejen identifikaci a odstranění potenciálních funkčních problémů, ale také objevování řešení, která mohou zvýšit užitnou hodnotu produktu.

Projekt by měl brát v úvahu snadnost otevírání, ergonomii a—v závislosti na typu produktu—možnost snadného znovuuzavření. Je důležité, aby byl obal navržen s ohledem na celý životní cyklus produktu—od okamžiku nákupu, přes používání až po případné skladování. Takový celistvý přístup k návrhu funkčnosti obalů nejen zvyšuje spokojenost spotřebitelů, ale může také pomoci odlišit značku od konkurence.

5. Ignorování environmentálních aspektů

V dnešní době, kdy je veřejné ekologické povědomí neustále na vzestupu, ignorování zásad udržitelného rozvoje v návrhu obalů může mít vážné následky jak pro životní prostředí, tak pro image značky. Spotřebitelé mají stále větší zájem o produkty, které nejen splňují jejich estetické a funkční očekávání, ale také mají minimální dopad na životní prostředí.

Použití ekologických materiálů, které jsou snadno recyklovatelné nebo biologicky rozložitelné, může výrazně zlepšit pozitivní image značky mezi spotřebiteli. Kromě toho může transparentní komunikace závazku značky k ochraně životního prostředí realizovaná prostřednictvím návrhu obalů výrazně zvýšit důvěru a loajalitu zákazníků.

K posílení ekologického závazku značky prostřednictvím návrhu obalů zvažte následující kroky:

 • Výběr inovativních ekologických materiálů – například bioplastů nebo rostlinných materiálů, které jsou biologicky rozložitelné.
 • Minimalismus v designu obalů – snižování použitých materiálů při výrobě obalů, což snižuje množství odpadu a usnadňuje recyklaci.
 • Pokyny k recyklaci – jasné instrukce umístěné na obalu, jak ho správně recyklovat, mohou povzbudit spotřebitele k odpovědnému jednání.
 • Podpora systémů pro opětovné použití – podpora opětovného použití obalů posiluje image značky jako ekologicky odpovědné.
 • Transparentnost původu materiálů - informování o udržitelném získávání materiálů buduje důvěru a loajalitu zákazníků.

Implementace těchto bodů může nejen snížit negativní dopad na životní prostředí, ale také pozitivně ovlivnit vnímání značky spotřebiteli.

V rámci spolupráce s polskou značkou Resibo jsme navrhli vlastní formulahve pro vlasovou kosmetiku. Naším úkolem bylo vytvořit tvar, který nejen vyčnívá mezi konkurenčními produkty, ale také zdůrazňuje příslib značky ohledně ekologie. Výsledkem naší práce je jedinečné balení vyrobené z materiálu HDPE, jehož neobvyklý a nápadný tvar výrazně zvyšuje atraktivitu produktu na polici.

Náš návrh vlastní formy a balení pro kosmetickou řadu Resibo – fotografie pochází z resibo.pl

6. Ignorování výrobních omezení

Návrháři obalů ne vždy berou v úvahu technické specifikace a výrobní omezení, což může vést k výzev při realizaci projektu a neočekávanému zvýšení výrobních nákladů. Tento přístup může také zpozdit uvedení produktu na trh a ovlivnit celkovou ziskovost.

Úzká spolupráce mezi návrháři a výrobci obalů umožňuje kombinovat zajímavý design s výrobními realitami. Zvažování tohoto faktoru v raných fázích návrhu obalu umožňuje identifikaci potenciálních problémů a přizpůsobení návrhu stávajícím technologickým možnostem, což zase zajišťuje plynulost výroby a optimalizaci nákladů. Taková spolupráce také vytváří příležitosti k prozkoumání alternativních materiálů a technologií, které mohou nabízet přínosná řešení jak z hlediska nákladů, tak z hlediska vlivu na životní prostředí.

7. Neshoda s identitou značky

Návrh obalu, který není v souladu s ostatními prvky vizuální identity značky, může nejen klamat spotřebitele, ale také významně oslabit rozpoznatelnost a sílu značky. Vizuální konzistence hraje klíčovou roli při budování důvěry a loajality mezi publikem a je základem silného vztahu mezi značkou a jejími zákazníky.

Všechny prvky návrhu obalu — od barevných schémat, přes typografii, až po styl grafických prvků nebo charakter fotografie — by měly nejen ladit s celkovou vizuální strategií značky, ale také odpovídat příslibům a hodnotám, které značka svým zákazníkům představuje. Udržování vizuální konzistence napříč různými styčnými body se zákazníky pomáhá při budování silné a rozpoznatelné značky..

Konzistentní balení doplňků stravy a adaptogenů, které jsme navrhli, umožnilo značce Zojo Elixirs vyčnívat uprostřed velké konkurence.

Navíc, abychom zachovali konzistenci značky v návrhu obalů, je třeba zvážit několik klíčových kroků k zajištění jednotného a rozpoznatelného image:

 1. Vytvoření a dodržování pokynů pro vizuální identitu – návrhová práce je významně usnadněna vypracováním podrobných instrukcí o používání barev, typografie a dalších grafických prvků, které jsou klíčové pro udržení konzistentního vzhledu značky na všech styčných bodech se zákazníky. Za tímto účelem můžete vytvořit profesionální brandbook.
 2. Zajištění konzistence sdělení – všechny prvky návrhu obalu, od barevných schémat po text, by měly konzistentně a soudržně komunikovat klíčové hodnoty a přísliby značky, což posiluje její vnímání spotřebiteli.
 3. Sladění návrhu obalu s ostatními materiály značky – návrh obalu by měl být konzistentní s prezentací značky na webových stránkách, v propagačních materiálech a v jiných formách komunikace.
 4. Přizpůsobení návrhu rozmanitosti produktových řadNávrhy obalů by měly udržovat konzistenci značky a zároveň umožňovat určitý stupeň rozlišení, aby vynikla jedinečnost jednotlivých produktů v nabídce.
 5. Pravidelné kontroly a aktualizace návrhů - Jak se značka vyvíjí a mění marketingové strategie, je důležité pravidelně kontrolovat a přizpůsobovat návrhy obalů, aby nadále odrážely současnou identitu značky a zvyšovaly její rozpoznatelnost na trhu.

Pro Resibo jsme navrhli komplexní brand book, který obsahuje podrobné popisy navržených kosmetických obalů a pokyny pro vytváření grafiky pro následující produkty.

8. Neprovedení tiskových zkoušek (proofing)

Přeskakování fáze proofingu je chyba, která může vést k významným nesrovnalostem mezi návrhem a finálním vzhledem obalu, zejména pokud jde o věrnost barev a přesnost grafických detailů. Takové nesrovnalosti mohou nejen negativně ovlivnit estetiku a spotřebitelské vnímání značky, ale také zvýšit výrobní náklady kvůli potřebě oprav.

V Holy Studio proofy, nebo testovací tiskyjsou standardní součástí procesu návrhu obalů, což umožňuje včasnou detekci a řešení potenciálních problémů. Testovací tisky umožňují přesnou kontrolu všech grafických prvků, barev a rozložení textu na obalu, což je klíčové pro zajištění vizuální soudržnosti produktů na poličce v obchodě.

Tato fáze je klíčová pro posouzení kvality použitých materiálů a odolnosti a čitelnosti tisku, což přímo ovlivňuje konečnou spokojenost spotřebitele. Provádění testovacích tisků před zahájením hromadné výroby obalů pomáhá vyhnout se zbytečným nákladům spojeným s přetiskem nebo změnami návrhu obalu, což je pro optimalizaci rozpočtu velmi důležité.

9. Opominutí čitelnosti a hierarchie informací

Nedostatečná hierarchie informací a nedostatečná čitelnost textu na obalu mohou účinně odradit potenciální zákazníky tím, že jim brání v přístupu k důležitým informacím o produktu. Taková situace nejen negativně ovlivňuje uživatelskou zkušenost, ale také může snížit šance na přesvědčení zákazníka k nákupu.

Pečlivě zvažte rozložení informací na obalu, aby tvořily jasný a logický celek. Nejdůležitější sdělení - jako je název produktujeho hlavní přínosy nebo pokyny k použití by měly být umístěny nejviditelnějším způsobem. Je důležité, aby byl text snadno čitelný v různých velikostech písma, což umožňuje přístup široké škále spotřebitelů, včetně těch se zhoršeným zrakem.

Špatně naplánovaná hierarchie informací výrazně ztěžuje identifikaci produktu a jeho účelu. Myslíte si, že se jedná o obal na nápoje nebo čisticí prostředky?

10. Nedostatek otevřenosti k trendům a inovacím v návrhu obalů

Opomíjení inovací v oblasti návrhu obalů může vést k vnímání značky jako zastaralé a méně atraktivní pro potenciální zákazníky. V dnešní době, kdy se nové vzory a technologie objevují rychlým tempem, udržování obalů v souladu s očekáváními cílové skupiny je klíčem k úspěchu produktu.

Pravidelné monitorování a přizpůsobování se nejnovějším trendům v návrhu obalů nejen že může poskytnout inspiraci pro vytváření atraktivních návrhů, ale také umožňuje značkám budovat hlubší vztah se spotřebiteli,kteří si cení inovací a čerstvosti.

Zároveň je nezbytné najít rovnováhu mezi sledováním trendů a zachováním autentičnosti značky. Ne každý trend bude vyhovovat konkrétní značce, takže je důležité, aby každé designové rozhodnutí bylo vědomou volbou, která odráží hodnoty a identitu značky, spíše než jen prchavá móda. Porozumění tomu, které trendy mají největší potenciál efektivně splnit očekávání cílové skupiny, může být klíčem k dosažení úspěchu.

Shrnutí

Efektivní design obalů vyžaduje vyvážení estetiky a funkčnosti při zohlednění očekávání a potřeb spotřebitelů. Vyhýbání se uvedeným chybám a dodržování výše uvedených doporučení může významně přispět k úspěchu produktu na trhu.

Pamatujte, že obaly nejsou jen o ochraně produktu, ale především o klíčovém prvku komunikace značky se spotřebitelem, zaměřeném na přilákání pozornosti, budování emocionálního pouta a nakonec přesvědčení k nákupu. V dnešním rychle se měnícím světě, kde je konkurence obrovská a neustále roste, je investování do promyšlených, efektivních a udržitelných designů obalů základem pro dlouhodobý rozvoj značky.