Průvodci

Toto určuje váš projekt – jak napsat dobré zadání

 • Ikona Holy Studio
  Holy Studio
 • 14/11/2023
 • 17 minut čtení
Sdílet článek
Ilustracja przedstawiająca pióro do pisania i tarczę strzelniczą

Úvod

Přemýšleli jste někdy, proč některé projekty postupují hladce, zatímco jiné zakopávají na každém kroku? Odpověď často spočívá vkvalitě připraveného briefu. Vytvořili jsme průvodce, který vám nejen vysvětlí důležitost a význam tohoto nástroje, ale také ukáže, jak se vyhnout běžným chybám a úskalím.

Ať už jste zkušený projektový manažer, podnikatel nebo někdo, kdo teprve začíná v kreativním průmyslu, tento článek je pro vás. Díky němu pochopíte, jakdobře připravený brief může urychlit práci na projektu, usnadnit komunikaci a především – vést k vynikajícím výsledkům.

Z tohoto průvodce se dozvíte:

 • Jak efektivně komunikovat očekávání a obchodní cíle v briefu
 • Jak se vyhnout typickým chybám při vytváření projektového briefu
 • Jaké konkrétní výhody přináší dobře připravený brief
 • Jak profesionální studio podporuje proces tvorby briefu
 • Co říká přístup designérů k briefu klienta o nich
 • Jaké prvky jsou klíčové v efektivním briefu
 • Jak správně vybrat a prezentovat inspirace, aniž byste se dostali do pasti
 • Jaké jsou možné důsledky vynechání důležitých informací v briefu
 • Jaký vliv má zapojení do procesu tvorby briefu na kvalitu spolupráce s designéry
 • Kdy a proč je vhodné podepsat dohodu o zachování mlčenlivosti (NDA) před sdílením briefu s designéry

Proč potřebujete dobrý brief?

Designový brief není jen formalita – je tozáklad efektivní realizace projektu. Jeho důkladná příprava přináší mnoho výhod, od posílení obchodní pozice až po zlepšení kvality spolupráce s týmem. V této kapitole se podíváme na to, jak strategický přístup k tomuto nástroji může přispět k úspěchu vašeho podnikání.

Obecné výhody

Účinnost realizace projektu přímo souvisí s kvalitou počátečních pokynů. Dobře sestavený brief přináší řadu výhod:

 • Jasnost cílů – přesně formulované cíle v briefu zajišťují, že obě strany projektu mají jasné pochopení jeho rozsahu a směru.
 • Úspora času – vyhýbání se zbytečným opravám a nedorozuměním v rané fázi činí proces realizace efektivnější.
 • Kontrola rozpočtu – jasně definované finanční předpoklady zajišťují, že projekt bude realizován v rámci stanovených fondů, čímž se minimalizuje riziko dodatečných nákladů.

Výhody pro podnikání

Každé obchodní úsilí nese riziko. Dobře připravený projektový brief jej může výrazně snížit:

 • Úspora nákladů – vyhýbání se nedorozuměním a chybám umožňuje významné úspory v dlouhodobém horizontu.
 • Testování potenciálního dodavatele – kvalita interakce a odezvy na připravený brief může být indikátorem profesionality potenciálního partnera.
 • Definování směru pro značku – brief umožňuje pečlivé definování hodnot a charakteristik značky, což je klíčové pro její další rozvoj.
 • Reflexe na vlastní podnikání – proces tvorby briefu vyžaduje hlubokou analýzu současných činností, což může přinést nové perspektivy a nápady.

Vliv na spolupráci

Efektivní spolupráce mezi klientem a dodavatelem je základem úspěšného projektu. Brief v tom hraje klíčovou roli.

 • Budování důvěry – profesionálně připravený brief může prokázat závazek klienta, což může budovat důvěru v dodavatele.
 • Optimalizace procesu – podrobné pokyny v briefu umožňují celému týmu pracovat plánovaněji a efektivněji.
 • Motivace pro dodavatele - dobře definované cíle a očekávání zvyšují angažovanost a motivaci týmu.
 • Zachování konzistence - konzistence v provedení a soudržnost komunikace jsou nesmírně důležité, a správně konstruovaný brief je jejich základem.

Klíčové součásti efektivního briefu

Efektivníbrief definuje rozsah, cíle, očekávání a inspirace, vytváří jasný akční plán a zajišťuje soudržnost vize mezi klientem a dodavatelem. V této kapitole se zaměříme na prvky, které by měly být zahrnuty, aby sloužily jako spolehlivá podpora pro návrhový proces.

Základní prvky briefu

Popis značky a situace společnosti

To je základ pro pochopení kontextu projektu. Stručný popis historie společnosti, její mise, vize a hlavních hodnot umožňuje designérovi lépe pochopit DNA značky a její směr vývoje. Na tomto místě je také vhodné popsat aktuální situaci společnosti – je to doba růstu, krize nebo možná expanze na nové trhy? Takové informace mohou významně ovlivnit výběr řešení.

Cíl projektu

Pochopení cíle projektu je základ každé spolupráce. Zavedení produktu na trh, osvěžení image nebo zvýšení viditelnosti značky vyžaduje různé strategie. Proto přesné definování cíle pomáhá nastavit správný směr projektu a nakonec jej přizpůsobit očekáváním a potřebám klienta.

Konkurenční prostředí

Analýza konkurence zahrnuje nejen hodnocení vizuálních aspektů, ale také zvážení širšího obchodního kontextu. Zatímco designér může nezávisle hodnotit vizuální atraktivitu konkurenčních značek, klient poskytuje cenné informace o prodejní efektivitě, tržním postavení nebo lídrech v oboru. Proto je užitečné zahrnout do briefingu informace, které umožní designérovi pochopit celkový obraz trhu – jak z vizuálního, tak i obchodního hlediska.

Výzvy

Identifikováním výzev poskytuje společnost informace o překážkách, kterým čelí na cestě k úspěchu. Může se jednat o tržní bariéry, jako je silná konkurence nebo rychle se měnící očekávání zákazníků, ale také o interní výzvy, jako je nekonzistentní image značky nebo nedostatek soudržnosti v komunikaci. Uvědomění si těchto obtíží designérem vám pomůže lépe přizpůsobit projekt skutečným potřebám.

Podívejte se na příklady:

 • Problém s loajalitou zákazníků – obtížnost budování dlouhodobých vztahů se zákazníky vedoucí k jednorázovým nákupům a nedostatku opakovaných nákupů.
 • Výzvy spojené s globalizací – expanze na nové trhy si vyžaduje přizpůsobení nabídky a komunikace místním očekáváním.
 • Problémy s konverzí – přestože je na webu vysoká návštěvnost, konverze zůstává nízká, což naznačuje potenciální problémy s UX/UI nebo komplikovaný nákupní proces.
 • Špatná přizpůsobivost pro mobilní zařízení – v světě dominovaném mobilní technologií jsou intuitivnost a reakceschopnost aplikací nebo webových stránek klíčové.
 • Výzvy spojené s ekologií – pro značky zabývající se obaly je výzvou návrh ekologických obalů, které si zároveň zachovají atraktivnost pro spotřebitele.
 • Nejasná identita značky – značka má potíže s komunikací svého poselství a hodnot, což vyžaduje vytvoření strukturované a srozumitelné značkové strategie.
 • Potíže s odlišením na trhu – v konkurenčním prostředí je nutné mít jedinečný a zapamatovatelný obraz a také jasnou hodnotovou nabídku.
 • Neúspěchy předchozích rebrandingů – klíčové je přijetí nové, promyšlené strategie, která vezme v úvahu minulá pochybení a uvede značku na cestu konzistentní a efektivní komunikace.
 • Potíže s budováním důvěry – je důležité přesvědčit zákazníky o autentičnosti, kvalitě a jedinečnosti nabídky.
 • Rychlá adaptace na měnící se trendy – je zásadní sledovat tržní trendy a pružně reagovat na měnící se očekávání zákazníků.
 • Komunikace hodnot různým cílovým skupinám – výzvou je přizpůsobit poselství specifikům a potřebám různých segmentů příjemců.

Cílová skupina

Identifikace cílové skupiny je klíčová pro přesné směřování poselství a estetiky designu tak, aby zaujaly a přitáhly vhodnou skupinu zákazníků.

V tomto bodě se vyplatí zvážit:

 • Demografické údaje: věk, pohlaví, původ, vzdělání
 • Psychografika: zájmy, hodnoty, životní styl
 • Behaviorální data: jaké produkty nakupují, jaká média konzumují
 • Geolokace: místo bydliště – místní nebo globální trh
 • Rodinná situace: např. svobodný, ve vztahu, s dětmi, bez dětí
 • Úroveň příjmu: indikace kupní síly
 • Kontaktní body se značkou: kanály interakce se zákazníkem, např. sociální média, online obchod, email, kamenné obchody, offline akce.

Problémy a potřeby konečného příjemce

Jedná se o jeho očekávání, frustrace a touhy. Pokud již máte konkrétní data nebo výzkumy na toto téma, vyplatí se je sdílet s designérem. Při absenci komplet znalostí vám zkušený odborník pomůže identifikovat a pochopit tyto aspekty. Tento přístup zaručuje vytvoření efektivnějších a cílenějších řešení.

Rozsah práce

Rozsah práce je konkrétní seznam prvků, které mají být navrženy nebo provedeny jako součást daného projektu. Přesně definovaný rozsah práce umožňuje:

 • Vyvarování se nedorozumění – díky jasně definovanému rozsahu obě strany vědí, co očekávat.
 • Odhad zdrojů – umožňuje přesnější určení nezbytného rozpočtu, času a dalších zdrojů.
 • Harmonogram – stanovuje, kdy a jaké fáze projektu mají být realizovány.

Rozsah může zahrnovat různé prvky, jako jsou loga, obaly, webové stránky, texty, aplikace nebo prototypy. Konečný seznam bude záviset na specifikách projektu a potřebách klienta. Jasnédefinování rozsahu práce na začátku spolupráce eliminuje nejasnosti, optimalizuje proces, usnadňuje řízení rozpočtu a podporuje efektivní sledování pokroku.

Rozpočet a termíny

Podání návrhu rozpočtu poskytuje realistický pohled na rozsah a obtížnost projektu. To umožňuje návrháři přesněji určit, které nástroje a techniky budou dostupné v rámci daného rozpočtu. Uvedení termínů naopak poskytuje jasnost, pokud jde o očekávání ohledně času. Je důležité nezakrývat termíny příliš rigidně – návrhář by měl mít nějakou časovou rezervu pro potenciální revize nebo neočekávané komplikace.

Inspirace, srovnávací značky, stylové preference

Inspirace jsou klíčovým prvkem briefu, který přímo formuje kreativní směřování projektu. Odrážejí nejen vaše preference, ale také poskytují návrháři konkrétní stylová a kreativní vodítka. Mohou pocházet z různých zdrojů: od konkurenčních značek, přes současné designové trendy, až po kulturu nebo přírodu.Inspirace jsou klíčovými referenčními bodyv procesu navrhování.

Dále je také vhodné poukázat nasrovnávací značky, což jsou příklady nejlepších postupů v oboru. Benchmarking je analýza výkonů lídrů na trhu, která umožňuje posoudit svou pozici ve vztahu k nejlepším. Prezentací konkrétních projektů nebo značek, které se považují za standardy kvality, můžete nastavit požadovaný směr.

V kontextu stylových preferencí je důležité přesně popsat jak to, co se vám líbí, tak to, čemu se chcete vyhnout.Definování antipatternůje klíčové, protože zabraňuje návrháři nechtěně aplikovat nevhodná řešení, což může prodloužit kreativní proces a zvýšit potřebu revizí projektu.

Pamatujte napřizpůsobení uvedených inspirací realitám projektu, jak z hlediska vašich finančních možností, tak z technologických aspektů. Nepovšimnutí těchto aspektů může vést k nedorozuměním a nesplněným očekáváním.

Rozdíly v briefu pro novou značku a pro rebranding

Při přípravě briefu je vhodné si uvědomit, žeproces pro novou značku a pro rebrandingse výrazně liší. Zde jsou některé klíčové rozdíly:

Nová značka

 • Cíle a vize – při vytváření nové značky je klíčové jasně definovat její misi a vizi. Čeho chcete dosáhnout? Jaké hodnoty vaše společnost nabízí a jak chcete, aby byla vnímána publikem?
 • Trh a konkurence – jako nová značka ještě nemáte zavedenou pozici mezi konkurenty. Vaším úkolem je identifikovat mezery a nika na trhu a definovat směr, který vám umožní vyniknout a získat důvěru vašeho publika.
 • Vizuální a designové prvky - je klíčové spojit atraktivní design s jasným sdělením. Zvažte, jak kombinovat barvy, typografii a grafiku s poselstvím vaší značky, aby byla rozpoznatelná a výrazná oproti konkurenci.

U nových značek je prioritousilný začátek na trhu. K dosažení tohoto cíle je nezbytné zajistit autenticitu, jedinečnost a konzistenci ve vizuální komunikaci. Riziko spočívá ve napodobování konkurence a podceňování důležitosti důkladné analýzy trhu a publika.

Rebranding

 • Historie značky - je klíčové hluboce pochopit, jak byla značka dosud vnímána, které aspekty jejího obrazu byly předností a které události nebo rozhodnutí ovlivnily její současný obraz.
 • Prvky, které zachovat - v procesu rebrandingu je důležité identifikovat a udržovat ty prvky značky, které jsou aktivem a jsou vysoce ceněné publikem. Zachováním těchto prvků chráníte hodnotu, kterou značka již získala.
 • Směr změn– Volba rozsahu rebrandingu – zda by měla být diskrétní evoluce nebo snad úplná transformace – závisí na důkladné analýze potřeb trhu a aspirací značky s ohledem na očekávání publika.

Rebranding s sebou nesevýzvu zachovat podstatu značky při zavádění významných změn. Hrozí riziko ztráty výrazných rysů značky, což by mohlo zmást současné zákazníky. Proto je nezbytné důkladné porozumění historii značky a šikovné kombinování jejích základních hodnot s moderním vzhledem.

Nejčastější nástrahy a chyby při přípravě briefingu

Příliš obecné informace

Nepřesné nebopříliš obecné informace v briefingu mohou vést k nejasnostem ohledně rozsahu projektu a interpretace vašich požadavků. Výsledkem může být, že projektový tým nesplní cíle úkolu, což může následně vést k nutnosti znovu zahájit projekt s jiným týmem.

Zapojení příliš mnoha rozhodovatelů

Zahrnutí příliš mnoha osob do rozhodovacího procesu může vést k nesouladu a chybějící jednotné vizi. Pro zajištění koherence projektu a jasného směru je klíčové určit jednu, maximálně dvě osoby, které budou reprezentovat stanovisko společnosti a činit klíčová rozhodnutí.

Nedostatek flexibility a otevřenosti kreativitě

Přestože je dobře připravený brief nesmírně důležitý, stojí za to nechat designerovi trochu prostoru pro kreativitu. Přílišná omezující pravidla mohou omezit jeho možnosti a ovlivnit konečný výsledek projektu.

Opomíjení významu briefu

Nepřikládání důležitosti pečlivé přípravě briefu vede k řadě komplikací během realizace projektu. Opomenutí tohoto kroku, redukování ho na rutinní povinnost nebo zkrácení času vyhrazeného na jeho tvorbu vede k neúplnému a nepřesnému dokumentu. Takový přístup nutí projektové týmy k dalším setkáním, objasňování nejasností a provádění oprav. Výsledkem jsou zpožděné termíny, zvyšování nákladů a riziko nepochopení přesných očekávání klienta. Abychom se těmto nástrahám vyhnuli, je klíčové vnímat brief jako základ účinné spolupráce a záruku úspěchu projektu.

Problém inspirace

Výběr inspirací, které se netýkají vaší značky nebo cílové skupiny, může vést ke ztrátě jedinečnosti a neefektivitě v komunikaci s vaší cílovou skupinou. Místo toho, abyste se řídili osobními preferencemi nebo kopírovali konkurenci, vyplatí se hledat inspirace, které skutečněodrážejí charakter vaší značkya oslovují vaši cílovou skupinu.

Opomenutí klíčových informací

Přehlížení důležitých informací, jako je přesný popis cílového publika, hlubší pochopení specifiky trhu nebo konkrétní obchodní očekávání, může vést k vážným nepřesnostem v realizaci. Bez těchto informací nemusí dodavatel mít úplný obraz, což zvyšuje riziko, že projekt nesplní vaše očekávání a bude vyžadovat nákladné úpravy nebo přehodnocení konceptu od začátku.

Opomíjení konzultací s designérem

Mnoho společností dělá chybu, že nekonzultují s potenciálními návrháři. Díky svým zkušenostem je návrhář schopen určit, které informace jsou zásadní a je třeba je specifikovat. Pokud narazíte naotázky v zadání, které se zdají být nejasnénebo si nejste jistí, jak odpovědět, stojí za to to prodiskutovat s návrhářem, než je nechat nezodpovězené.

Nedostatek jasnosti ohledně priorit

Neuvedení důležitosti různých komponent projektu může způsobit, že se projektový tým zaměří na úkoly menší důležitosti. Aby se této chybě předešlo, je nutné přesně uvést, které aspekty jsou kritické a které mohou počkat. Taková hierarchie umožňuje soustředit se na nejdůležitější cíle a dodat projekt v souladu s očekáváními klienta.

Chyby, jako je příliš obecné informace nebo opomenutí klíčových detailů, mohou vést k nejasnostem a nedorozuměním ohledně očekávání. Zapojení příliš mnoha rozhodovatelů vede k nedostatku jednotné vize a nadměrná omezení omezují kreativitu návrháře. Podceňování role zadání nebo nekonzultování s dodavatelem jsou běžné chyby, které vedou k zbytečným komplikacím a prodlužují realizaci projektu.

Důsledky nepřipravení dobrého zadání

Neexistuje druhá šance udělat první dojem, stejně jako nemají chyby v počáteční fázi projektu místo. Příprava na spolupráci je něco víc než jen vytvoření seznamu přání a očekávání; je to základ, na kterém je celý projekt postaven. Zanedbání této fáze může mít mnoho důsledků, které ovlivní nejen projekt, ale i celkový úspěch společnosti. Jaké mohou být účinky nesprávné přípravy zadání? Pojďme se na ně podívat blíže.

1. Zpoždění realizace projektu

Nejasné nebo neúplné informace v zadání mohou vést k četným revizím, úpravám a diskuzím. To nejen prodlužuje čas realizace projektu, ale také znamená, že lidské zdroje jsou využívány méně efektivně. Místo toho, aby se zaměřily na tvorbu, týmy tráví čas objasňováním nejasností.

2. Další náklady

Nepřesné zadání může generovat náklady, které nemusí být zpočátku viditelné, ale mohou se stát významnými v průběhu času. Revize, další schůzky a dokonce nutnost vrátit se k předchozím fázím projektu mohou významně ovlivnit rozpočet. Výsledkem může být, že projekt překročí plánované výdaje.

3. Nespokojenost s konečným výsledkem

Když zadání přesně neodráží vizi a očekávání klienta, může konečný výsledek odchýlit se od počátečních předpokladů. To může vést k nespokojenosti klienta a potřeby provádět změny po dokončení práce.

4. Neplnění obchodních cílů

Nejdůležitějším cílem každého projektu je dosáhnout stanovených obchodních výsledků. Bohužel, pokud není zadání dobře připraveno, může projekt nesplnit tato očekávání. Výsledkem může být, že veškeré úsilí a prostředky vynaložené na projekt budou nesprávně využity.

5. Nedostatek konzistence s obrazem společnosti a tržním očekáváním

Pokud brief neobsahuje přesné informace o povaze společnosti, jejích hodnotách a očekáváních, konečný projekt nemusí být konzistentní s obrazem značky. To může ovlivnit nejen to, jak je vnímána cílovou skupinou zákazníků, ale také zkomplikovat rozpoznání značky na trhu a její pozici vůči konkurenci. Nakonec to může vést k nesplnění zamýšlených obchodních cílů a ztrátám investic.

Jak vám může designér pomoci?

Pokud si nejste jisti, jak vytvořit správný dokument, zkušený designér může do tohoto procesu přinést mnoho hodnoty.

Konzultace

Před zahájením spolupráce je vhodné provést předběžnou konverzaci, která oběma stranám umožní pochopit očekávání, cíle a rozsah projektu. Designér pak může klást konkrétní otázky, které pomohou definovat klíčové aspekty briefu.

Speciální workshopy

Organizace workshopů umožňuje hlubší porozumění potřebám a vizi klienta, v případě velkých projektů stojí za zvážení tato možnost. Tato služba je spojena s dalšími náklady, ale její hodnota v kontextu úspěšně provedeného projektu je neocenitelná.

Nástroje pro shromažďování informací

Je důležité se ujistit, že designér má odpovídající kompetence a zkušenosti s vytvářením nástrojů pro výzkum. Pokud ano, může pomoci při konstruování správných průzkumů, dotazníků nebo rozhovorů.Jestliže však potřebujete pokročilé výzkumné služby a vybraný designér nemá potřebné dovednosti, zvažte využití služeb specialistů v této oblasti.

Společné dokončení dokumentu

Někteří klienti mohou mít pochybnosti ohledně rozsahu a obsahu briefu. V takovém případě stojí za to domluvit se s designérem na společném vyplnění dokumentu, nejlépe při setkání nebo telefonickém hovoru. Takový brief by měl být vždy potvrzen e-mailem písemně, aby si obě strany byly jisté, že mají identický soubor informací.

Očekávání ohledně dodaných materiálů

Designér by měl jasně definovat, jaké materiály od klienta jsou nezbytné pro práci na projektu. Ať už jde o loga, texty, fotografie nebo jiné konkrétní elementy - jasná komunikace v této otázce pomůže vyhnout se nedorozuměním a zpožděním.

Jak rozpoznat odborníky podle briefu?

Brief není jen dokument pro designéra, ale také nástroj, který může klientovi pomoci při hodnocení kompetence a profesionality designového studia.Zde je několik kritérií, která stojí za zvážení.

Způsob, jakým designéři kladou otázky

Profesionální design studio se vyznačuje schopností klást specifické, záměrné otázky, které demonstrují pochopení projektu a oboru klienta. Způsob, jakým jsou otázky formulovány a informace shromažďovány, svědčí o zkušenostech a závazném přístupu ke klientovi.

Flexibilita a otevřenost vůči návrhům

Dobrý designový tým bude otevřený návrhům a připomínkám, přičemž si zachová jistotu ve svých kompetencích. Schopnostflexibilně se přizpůsobit potřebám klientaje důležitým ukazatelem profesionality.

Konzultace a poukazování na potenciální problémy

Zkušené designové studiose neomezuje pouze na plnění zadaných úkolů. Může také poradit, poukázat na potenciální problémy a navrhnout alternativy. Navíc takoví designéři často projevují iniciativu a navrhují klientovi další hodnotná řešení.

Pochopení a interpretace obchodních cílů

Solidní designér důkladně analyzuje informace obsažené v zadání, aby jasně definoval a pochopil obchodní cíle klienta. Na základě těchto cílů navrhuje strategie a řešení, která pomáhají tyto cíle dosáhnout. Kromě pouhého pochopení cílů takovýkreativní partnertaké dokáže navrhnout úpravy nebo další kroky, které přinesou lepší výsledky.

Přesnost v komunikaci

Komunikace je klíčem k efektivní spolupráci. Profesionální designové studio poskytujezadání, které eliminuje zbytečné detaily a umožňuje vyhnout se nejasnostem. Zajišťuje, že všechny informace jsou prezentovány srozumitelným způsobem, a zároveň se vyhýbá nadměrnému používání odborné terminologie.

Reakce na nedostatky v poskytnutém materiálu

I nejlépe připravené zadání může obsahovat určité informační nedostatky. Profesionální designové studio dokáže tyto mezery identifikovat a usiluje o jejich vyplnění. Ať už je to prostřednictvím dalších přesných otázek nebo návrhu setkání pro důkladnou analýzu a konzultaci – odpovědní designéři volí komplexní přístup, aby konečný projekt splňoval očekávání klienta.

Kdy podepsat NDA?

Zadání projektu často obsahuje důležité informace o projektu, firemní strategie, zákaznická data nebo marketingové plány. Proto může být v mnoha případech klíčové zajistit, aby tyto informace neunikly třetím stranám. Toto je případ, kdy je NDA, neboli dohoda o mlčenlivosti (známá také jako smlouva o důvěrnosti), užitečná pro ochranu těchto informací před přístupem a využitím neoprávněnými osobami.

Kdy je užitečné podepsat?

 1. Unikátní nápady a koncepty – pokud zadání obsahuje originální nápady, které jsou klíčové pro úspěch vašeho projektu nebo firmy.
 2. Citlivé údaje – pokud dokument obsahuje citlivé údaje, jako jsou finanční informace, zákaznická data nebo unikátní tržní strategie.
 3. Konkurenční informace – pokud informace obsažené v zadání mohou být použity konkurencí ve váš neprospěch.
 4. Obchodní tajemství – pokud vaše zadání obsahuje informace, které jsou považovány za obchodní tajemství společnosti – jako například recepty, algoritmy, výrobní metody.
 5. Zákaznická data – pokud plánujete poskytnout designérovi data, která jsou právně chráněná (například podle GDPR v Evropě).

Kdy to může být zbytečné?

 1. Obecné informace – pokud zadání obsahuje pouze obecné informace o projektu, které jsou široce veřejně dostupné, NDA bude pravděpodobně zbytečné.
 2. Malý rozsah projektu – pro malé, krátkodobé projekty, které neobsahují klíčové obchodní informace, může být proces podpisu NDA nadbytečný.
 3. Známá spolupráce – pokud spolupracujete s dodavatelem nebo dodavatelem, se kterým máte dlouhodobé a důvěryhodné vztahy, může být NDA méně významná.
 4. Předběžné rozhovory – pokud je to první fáze rozhovorů a ještě nepředáváte konkrétní informace, není potřeba NDA podepisovat. Můžete k tomu přistoupit v další fázi, jak rozhovory postupují.
 5. Veřejně dostupné informace – pokud většina informací v zadání je již veřejně dostupná a nepředstavuje žádné obchodní tajemství, NDA je zbytečná.
 6. Nechte druhou stranu – pokud potenciální dodavatel má výhrady k podpisu NDA a vy považujete riziko úniku informací za nízké, můžete takovou dohodu vynechat. Samozřejmě by takové rozhodnutí mělo být pečlivě zváženo.
 7. Náklady a čas – právní proces spojený s přípravou, sjednáváním a vynucováním NDA může být časově náročný a nákladný. Pokud je projekt malý a nevyžaduje zvláštní ochranu, čas a peníze vynaložené na NDA by mohly být lépe použity jinde.

Důsledky podepsání NDA

 1. Prodlužování formalit – před zahájením skutečné spolupráce se musí projít fází jednání a podepsání smlouvy, což může zpozdit začátek projektu.
 2. Omezení pro designéra – dohoda o mlčenlivosti může způsobit, že se designér bude cítit omezen ve sdílení svých nápadů s týmem nebo využívání externích konzultací.
 3. Právní důsledky – porušení podmínek NDA může vést k právním následkům, což obě strany odrazuje od porušení dohody.

Důkladně analyzujte obsah NDA, abyste zajistili, že všechny klíčové aspekty jsou dostatečně chráněny a že obě strany chápou rozsah a důsledky porušení dohody. V některých případech je vhodné vyhledat pomoc právníka specializujícího se na právo duševního vlastnictví nebo smluvní právo.

Shrnutí

1. Výhody dobrého briefu

Slouží jako průvodce pro projekt. Poskytuje jasnost ohledně cílů a očekávání, minimalizuje riziko nedorozumění a pomáhá dosáhnout zamýšleného konečného výsledku. Usnadňuje efektivní komunikaci mezi klientem a projektovým týmem, čímž eliminuje potenciální překážky a bariéry. Šetří čas a peníze tím, že soustředí úsilí na klíčové aspekty projektu.

2. Rozdíly v briefu pro novou značku a rebranding

Vytvoření značky od nuly se liší od práce na rebrandingu. Každý z těchto procesů vyžaduje individuální přístup a porozumění specifickým potřebám a očekáváním. V případě nové značky bude zásadní popsat její obchodní cíle a vizi, identifikovat tržní mezery a lídry a specifikovat, jak by vizuální prvky měly značku odlišit a ovlivnit její rozpoznatelnost od samého počátku.

Na druhé straně, společnosti volící rebranding by měly popsat historii značky způsobem, který pomůže designérům důkladně pochopit její vstupní situaci, možnosti a obtíže. Je nutné stanovit, které prvky image budou zachovány, protože tvoří základ značky, a které je třeba změnit, a jakým způsobem.

3. Klíčové prvky briefu

Efektivní brief nemůže postrádat klíčové součásti, protože každý z nich ovlivňuje finální podobu projektu. Obvykle se jedná o: popis značky a situace společnosti, analýza konkurence, cíle projektu, výzvy a obtíže, charakteristiky cílové skupiny, rozsah práce, rozpočet a časové rámce, inspirace a benchmarky.

4. Nejběžnější nástrahy a chyby

Neúplný nebo nejasný brief může vést k chybám a nedorozuměním. Je zásadní rozumět možným nástrahám, jako je nedostatek přesných pokynů, nedostatečné definování klíčových předpokladů, zapojení příliš mnoha lidí do přípravy dokumentu, nedostatek jasných priorit nebo nesoulad inspirací s aktuální situací a schopnostmi společnosti.

5. Důsledky nepřipravení dobrého briefu

Nedostatek detailů v briefu může vést k prodlevám, dodatečným nákladům, nespokojenosti s výsledky práce, nedostatku jednotnosti obrazu značky nebo nesplnění obchodních cílů projektu. Aby se předešlo nežádoucím důsledkům, stojí za to investovat čas do jeho pečlivé přípravy.

6. Jak vám může designér pomoci?

Profesionální designér není jen osoba, která vykonává úkol, ale především dobrý poradce. Jejich zkušenosti mohou být neocenitelné během diskusí, zejména v technických nebo stylistických záležitostech. Mohou nabídnout konzultace, přípravu speciálních workshopů, návrh specializovaných výzkumných nástrojů, které rozšíří znalosti o zákaznících, nebo podporu ve formě společného vyplňování dokumentu.

Fázebriefingu může být sama o sobě nápomocná při hodnocení profesionality designéra. Aktivní podpora, zapojení a komunikativní dovednosti jsou jen některé ze znaků zkušeného partnera.

7. Kdy stojí za to podepsat NDA?

V určitých projektech, zejména těch, které obsahují citlivá data, stojí za zvážení podepsání smlouvy o mlčenlivosti. Ta chrání obě strany před neoprávněným zveřejněním informací. Zvažte to, pokud jsou vaše nápady jedinečné, brief obsahuje konkurenceschopné informace, citlivá data, údaje o klientech nebo informace považované za obchodní tajemství.

Závěr

Děkujeme, že jste si udělali čas na přečtení našeho průvodce. Doufáme, že vám pomohl porozumět klíčovým aspektům tvorby dobrého briefu a upozornil vás na potenciální úskalí a výzvy.

Pokud plánujete svůj branding projekt, máme něco, co by vás mohlo zajímat. Spojte se s námi azašleme vám speciální šablonu briefukterá vám pomůže rychle a efektivně uspořádat všechny klíčové informace o vašem projektu. Pokud máte jakékoli otázky nebo pochybnosti, jsme tu pro vás.

Máte zájem o spolupráci a chcete obdržet naši šablonu briefu?

Kontaktujte nás